Пуне слободе и једнаке шансе за све

ПУНЕ СЛОБОДЕ И ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ЗА СВЕ

Председник треба да буде симбол и градитељ јединства народа у вези с најважнијим питањима, али и бранилац достојанства, интегритета и слобода сваког грађанина. Једино председника грађани бирају директно и једино је њима одговоран. Веза између председника и сваког грађанина зато је директна и ту специфичност морају да уважавају сви нивои власти и државни органи. Председник треба да посвети нарочиту пажњу угроженим групама, најслабијим деловима становништва, као и мањинама. Намеравам зато да будем активан председник који иде у сусрет грађанима, има слуха за њихове проблеме и подржава их у борби против неправде.

Бићу председник који штити и подржава грађане, њихова удружења и органе локалне самоуправе. Све службе у Председништву, као и посебна канцеларија коју намеравам да оснујем, биће непрекидно на располагању грађанима и у служби грађана. Неће бити дописа нити жалбе на које није одговорено и реаговано.

Живимо у време недовољног поштовања људских права, ограничавања слобода, као и укидања стечених права грађана у нашој земљи. Све се то спроводи под лажним изговорима борбе против "унутрашњих непријатеља" и наводног сузбијања незапослености и нестабилности у држави. То је апсолутно неприхватљиво. Дубоко верујем да Србија не може бити успешна ако не одбранимо елементарне слободе и људска права и не спречимо све видове дискриминације. У Србији су идеје патриотизма и личних слобода увек ишле руку подруку, а највећа национална достигнућа остваривали смо управо онда када смо неговали слободно друштво и слободан дух.

Србија је дом свих националности које у њој живе.

Етничка разноликост наше земље је наша предност и снага, а не слабост. Залагаћу се за очување мирног суживота и толеранције између већинског народа, Срба и припадника националних мањина: Албанаца, Бошњака, Бугара, Влаха, Црногораца, Хрвата, Мађара, Македонаца, Рома, Румуна, Русина, Словака, и других етничких заједница. Снага једног друштва не лежи у затворености и самољубљу, него у отворености и вештини плодотворног учења, кроз спој различитих наслеђа и искустава. Права мањина стога ћу чувати и настојати да буду унапређена, поготово у култури, образовању и информисању. Додири и укрштања разноликих културних особености и традиција обликују нову вредност у нашем друштву. Дијалог култура је зато изузетно важан - само тако долазимо у ситуацију да живимо једни с другима, уместо једни поред других. Као председник Србије подједнако ћу се односити према свакој националности не делећи грађане на припаднике већине или мањине.

У том погледу Војводина је добар пример толеранције и заједничког живота. Постоје и многи други аспекти у којима Војводина може бити светионик и мотор развоја наше земље. Она има богато искуство прекограничне и регионалне сарадње, што је важно за целу државу.

Као председник, поштоваћу историјске, економске, културне и друге специфичности, Уставом гарантовану аутономију Војводине, и блиско ћу сарађивати с њеним органима и институцијама.

Као председник, намеравам да активно подржавам рад локалних самоуправа. До првог контакта грађана са државом долази на нивоу локалне самоуправе, а мало је оних који данас у томе имају позитивно искуство. Проблем најчешће није у самим органима и представницима локалне самоуправе, већ у њиховој координацији и комуникацији са централним нивоима власти.

Залагаћу се за деполитизацију, професионализацију и модернизацију локалних услуга - управљање неком локалном установом као што је културни центар или вртић не сме више бити питање партијске књижице - руководиоци морају бити изабрани на јавним конкурсима и заштићени од политичких утицаја и притисака. Неопходно је успоставити одрживи систем финансирања - нагласак треба ставити на проширење изворних прихода локалне самоуправе, као и на пуну транспарентност финансирања. Потребно је успоставити оквир у ком су правила игре унапред позната и јасна, а средства која градови и општине добијају од републичке власти не зависе од политичке странке него од објективних критеријума. Локалне самоуправе морају имати довољно средстава за ангажовање професионалних агронома и пројектних менаџера, који би стално били на услузи становништву.

Развој земље и успешно друштво не постижу се претварањем Србије у земљу јефтине радне снаге и експлоатисаних радника.

Радићу зато на стварању услова за отварање квалитетних и адекватно плаћених радних места. Инсистираћу на максималном поштовању права радника и најбољим условима за обављање рада, као и на редовном надзору тих услова. Синдикате ћу уважавати као неопходне партнере у друштвеном договору за бољи квалитет живота и бржи развој земље.

Као председник, инсистираћу на поништавању измена и допуна Закона о раду из 2014. године, којима су готова сва права радника умањена.

Одредбе о отказним разлозима, дисциплинским санкцијама, отказном поступку и незаконитом отказу - нарочито су проблематичне. Слепо пратећи неолибералну догму у области радно-правног законодавства, не повећава се запосленост, већ се само продубљују неправда и несигурност, и повређује елементарно достојанство запослених.

У нашем друштву положај жена данас није задовољавајући.

Не можемо бити успешно друштво ако више од половине нашег становништва није суштински равноправно. Приступ жена економским ресурсима и свим нивоима образовања, као и могућност њихове финансијске независности и утицаја на друштвене токове - морају бити систематски унапређивани, како би им била дата прилика да остваре своје потенцијале и пруже пун допринос развоју друштва. Принцип једнакости плата за идентичне послове мора бити поштован до краја.

Посебну пажњу треба посветити положају запослених жена које желе да постану мајке, да би се избегли различити облици дискриминације током трудноће и породиљског одсуства, али и непосредно по повратку на посао. Недопустиво је да се женама исплаћује умањена плата за време одсуства ради неге детета. У Србији у којој се знатан део становништва бави пољопривредом, питање положаја жена на селу, њиховог пензионог и здравственог осигурања, такође сматрам темом од прворазредног значаја.

Пружаћу подршку решавању проблема и потреба великог броја избеглих, прогнаних и интерно расељених људи, који још увек нису добили правичну одштету за бесправно отуђену или уништену имовину.

Ради свега наведеног основаћу председничку канцеларију за подршку грађанима, која ће примати предлоге и притужбе у вези са угрожавањем људских, економских, мањинских, радних и социјалних права.